Show simple item record

dc.contributor.authorWærum, Erlend
dc.date.accessioned2013-12-19T09:59:31Z
dc.date.available2013-12-19T09:59:31Z
dc.date.issued2013-12-19
dc.identifier.citationWærum, E. (2013). Omdømme i kriminalomsorgen – hvilket omdømme?. (Masteroppgave). Oslo: Høgskolen i Oslo og Akershusno_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/160704
dc.descriptionReputation has become a central concept also for public organizations , and most businesses currently have a more clear understanding of the concept and how to stand among the population than previous. This is particularly important for public organizations whose mission is just to serve the people . Correctional Services has an important social role in helping to secure the community, but previous studies in directing the agency shows that there is little knowledge of correctional operations . In this paper I have seen the implementation of the Correctional Services communications strategy (2006-2007 ). The purpose was to examine whether conditions in parts of the implementation process affects the impact strategy may have had. The problem of the thesis is: "Has the objectives of the Correctional Services communication strategy been achieved?" To the extent it is possible to measure the effect of a qualitative research design, the question of efficacy of the strategy was the dependent variable for the study. Performance of the strategy has been attempted in relation to the concepts of reputation, trust and legitimacy, all of which are key when it comes to achieving the "communication goals”. Based on the belief that correctional also seven years after the implementation of the strategy is a "closed" and little-known agency , the assumption that the objectives of the strategy has not been reached, moreover, that the conditions of the agency's structure , leadership and organizational culture may explain some of this outcome . Using the Van Meter and Van Horn model for implementation I have found indications that it is hold in assumptions about the conditions at correctional structure, leadership and organizational culture has hindered the degree of effectiveness of the Communication Strategy. Interviews, document analysis and a quantitative survey have given me data to conclude that the overall communication goal for correctional seem not to have been reached so far.no_NO
dc.description.abstractOmdømme har blitt et sentralt begrep også for offentlige organisasjoner, og de fleste virksomheter har i dag et mer bevisst forhold til begrepet og til hvordan man fremstår blant befolkningen enn tidligere. Ikke minst er dette viktig for offentlige organisasjoner som har sitt oppdrag i nettopp å tjene folket. Kriminalomsorgen har en viktig samfunnsoppgave i å bidra til å trygge samfunnet, men tidligere undersøkelser i regi at etaten selv viser at det er liten kjennskap til kriminalomsorgens virksomhet. I denne oppgaven har jeg sett på iverksettingen av kriminalomsorgens kommunikasjonsstrategi (2006-2007). Formålet var å se på om forhold ved deler av iverksettingsprosessen har innvirkning på den effekten strategien eventuelt har hatt. Problemstillingen for oppgaven er: “Har kriminalomsorgen nådd målene i kommunikasjonsstrategien?” I den grad det er mulig å måle effekt med et kvalitativt forskningsdesign, har spørsmålet om effekt av strategien vært avhengig variabel for undersøkelsen. Effekt av strategien er forsøkt målt i forhold til begrepene omdømme, tillit og legitimitet, som alle er sentrale når det kommer til det å oppnå det Kriminalomsorgens sentrale forvaltning (KSF) kalte sine “kommunikasjonsmål”. På bakgrunn av en oppfatning om at kriminalomsorgen også sju år etter iverksettingen av strategien er en “lukket” og lite kjent etat, var antakelsen at målene for strategien ikke har blitt nådd, dessuten at forhold ved etatens struktur, ledelse og organisasjonskultur kan forklare noe av dette utfallet. Ved bruk av Van Meter og Van Horns modell for iverksetting har jeg funnet indikasjoner på at det er hold i antakelsene om at forhold ved kriminalomsorgens struktur, ledelse og organisasjonskultur har virket hemmende på graden av effekt av kommunikasjons-strategien. Intervjuer av sju personer med lang erfaring fra kriminalomsorgen på både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, dokumentanalyse og en kvantitativ spørreundersøkelse blant fengselsaspiranter har gitt meg data til å konkludere med at det overordnede kommunikasjonsmålet for kriminalomsorgen kan synes ikke å ha blitt nådd så langt.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Aksershusno_NO
dc.subjectOmdømmeno_NO
dc.subjectReputationno_NO
dc.titleOmdømme i kriminalomsorgen – hvilket omdømme?: En kvalitativ studie av interne og eksterne effekter av kriminalomsorgens kommunikasjonsstrategino_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber79no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record