Show simple item record

dc.contributor.authorBrandtenborg, Heidi
dc.date.accessioned2021-02-26T09:27:18Z
dc.date.available2021-02-26T09:27:18Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2730562
dc.descriptionBachelor i straffegjennomføringen_US
dc.description.abstractNormalitetsprinsippet er en viktig del av Kriminalomsorgens verdigrunnlag og normalitetsprinsippet som begrep ble første gang presentert i St. Meld. Nr. 37 (2007-2008). Begrepet normalitet er sammensatt og ladet, og gir rom for ulik forståelse og tolkning. I oppgaven er følgende problemstilling utviklet: Hvordan beskrives prinsippet om normalitet i St. Meld. Nr. 37, og på hvilke måter kan prinsippet forstås med utgangspunkt i begrepet makt. Metoden som er anvendt i oppgaven er inspirert av kritisk tekstanalyse med et hermeneutisk fortegn, og formålet er å utforske et mulig underliggende budskap og skape ny forståelse av prinsippet. Normalitetsprinsippet drøftes i oppgaven i lys av ulike maktteorier, især Webers legitime makt og Bourdieus begreper om symbolsk makt og doxa. Hovedfunnene er at normalitetsprinsippet må forstås knyttet til en historisk og internasjonal kontekst, at begrepene normalitet og likhet knyttes sammen, og at prinsippet om normalitet selvfølgeliggjøres gjennom stortingsmeldingen.
dc.description.abstractThe normality principle is an important part of the Norwegian Correctional Service's values and the normality principle as a concept was first presented in bill before Parliament nr. 37 (2007-2008). The concept of normality is complex and charged, and allows for different understanding and interpretations. This thesis discusses the following problem: How the normality principle is described in bill before Parliament nr. 37, and in what ways the principle can be understood by using the concept of power. The method used in the thesis is inspired by critical text analysis with a hermeneutic basis, and the purpose is to explore a possible underlying message and create a new understanding of the principle. The normality principle is discussed in this thesis in the light of various theories of power, especially Weber's legitimate authority and Bourdieu's concepts of symbolic power and doxa. The main findings are that the normality principle must be understood in connection with a historical and international context, that the concepts of normality and equality are linked, and that the normality principle is presented as a given in the bill to Parliament.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEn "normal" frihetsberøvelse : Et kritisk blikk på Kriminalomsorgens prinsipp om normaliteten_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal