Show simple item record

dc.contributor.authorSvendsen, Hanne Røine
dc.date.accessioned2021-02-26T10:23:57Z
dc.date.available2021-02-26T10:23:57Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2730606
dc.descriptionBachelor i straffegjennomføringen_US
dc.description.abstractForvaring er en (potensiell) tidsubestemt straff, som har som formål å beskytte samfunnet mot ny alvorlig kriminalitet, og endringskravet er et sentralt element i samfunnsbeskyttelsen. Med stadig knappere ressurser og et jevnt økende antall forvaringsdømte, har det fremtvunget seg endringer i forvaringsstraffens innhold. Tverrfagligheten innad i forvaringsavdelingen er nedtonet og miljøarbeidet ikke like strukturert som det ble lagt opp til ved innføringen av forvaring. Med dette som bakteppe tar «Det vanskelige endringsarbeidet» sikte på å undersøke hvilken betydning forvaringsbetjenten kan ha i den forvaringsdømtes endringsprosess. Gjennom en kvalitativ tilnærming har denne litteraturstudien sitt fokus i spenningsfeltet mellom forvaringens endringskrav, forvaringsstraffens strukturelle oppbygging og forvaringsbetjentens mulighet til å bidra i endringsprosessen. Gjennom studier av fag- og forskningslitteratur innen fagretninger som kriminologi, sosiologi og psykisk helsearbeid belyses det hvilken betydning relasjon, samhandling og selvoppfatning kan ha for endringsprosesser. Formålet med besvarelsen er å tydeliggjøre forvaringsbetjentens mulighet til å være en endringsaktør, og videre undersøke hva som kan stå i veien for at forvaringsbetjenten skal kunne komme i posisjon til å bidra i den forvaringsdømtes endringsprosess.
dc.description.abstractPreventive Detention is a (potential) indefinite sentence, which aim is to protect the community against new serious criminality, and rehabilitation is an essential content for the convicted while in prison and are a central element as to the protection of the community. With constantly less resources and gradually increasing numbers of offenders sentenced to Preventive Detention, a change in the content of rehabilitation has forced its way to the surface. The interdisciplinary within the units, that originally was a significant part of the professional work, is now limited. The structured work to create a good social climate within the units have become less visible. With such a backdrop, “The complexity of rehabilitation” aims to investigate the importance of impact the correctional officer may have regarding the rehabilitation process. Throughout a qualitative approach, this literary study will focus on the tension between structural borders within preventive detention, the demand of rehabilitation and the correctional officer’s contribution to that rehabilitation. With contributions from different fields like criminology, sociology and psychology, this study will try to enlighten the importance of interpersonal relations, interaction and self-perception in the process of rehabilitation. The purpose of this study is to clarify the correctional officer’s ability to act as a contributor in the process of rehabilitation of those sentenced to Preventive detention. Further, the study will seek to investigate what may prevent the correctional officer to be of help concerning the rehabilitation process.en
dc.language.isonoben_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleDet vanskelige endringsarbeidet : En litteraturstudie om forvaringsbetjentens rolle i den forvaringsdømtes endringsprosessen_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal