Now showing items 130-149 of 283

  • Ledelse og makt i Kriminalomsorgen 

   Lund, Per Eirik (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Kriminalomsorgen har de siste tiårene vært igjennom en omfattende omlegging både på det organisasjonsmessige og det faglige plan. Økt fokus på effektivitet i driftsmessig forstand parallelt med større vektlegging av det ...
  • Ledelsesutviklingsprogrammet i Kriminalomsorgen 2007-2009 

   Stendahl, Ida; Stenshol, Kristin (Rapport;2/2009, Book, 2009-11)
   Evalueringen viser at programmet har vært en positiv opplevelse for deltakerne. Alle grupper er generelt fornøyde med deltakelsen, både når det gjelder programmets oppbygning og innhold. Den positive og oppbyggende ...
  • Less adolescent alcohol and cannabis use: More deviant user groups? 

   Pape, Hilde; Rossow, Ingeborg (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Levekår og kriminalitet 

   Jensen, Egil (Others, 2013-12-05)
   I denne artikkelen diskuteres forholdet mellom levekår og kriminalitet i Norge. Det overordnede temaet for drøftingen er hvilke sammenhenger det er mellom levekår og kriminalitet, herunder også hvilken forklaringskraft ...
  • Likhet for loven? Isolasjonsfradrag for varetektsfengsling med eksempel fra 22. juli-saken 

   Storvik, Birgitte Langset; Johnsen, Berit (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Etter straffeloven § 83 andre ledd andre punktum har siktede som i varetektstiden har sittet i fullstendig isolasjon i anledning av saken, rett til ekstra varetektsfradrag (isolasjonsfradrag). Lovforarbeidene presiserer ...
  • Livsvarig fanget av fengselsvesenet 

   Kristoffersen, Ragnar (Chapter, 2017-08)
  • Lovlydighet: – et steg mot autonomi og sosialt ansvar 

   Leiksett, Kåre E. (Småskrift;2, Book, 2005)
   I dette essayet viser Leiksett at kriminalomsorgen yter et viktig bidrag til opprettholdelsen av et sivilisert og trygt samfunn. Dens beskyttende og vernende funksjon kan fremheves og oppgraderes, og utbygges, endres eller ...
  • Løslatt og hjemløs 

   Dyb, Evelyn; Brattbakk, Ingar; Bergander, Klaus; Helgesen, Janne (Book, 2006)
   En stor andel innsatte i norske fengsler løslates uten å ha en bolig. Hvor mange dette har dreid seg om var ikke tallfestet. Målet med prosjektet Boligsituasjonen og bostedsløshet etter fengselsopphold har blant annet ...
  • Manipulasjon - eller spill for galleriet? 

   Skogvoll, Vidar (Others, 2015-02-19)
   I denne artikkelen utledes og problematiseres manipulasjon som fenomen innenfor fengselskonteksten. En idehistorisk innramming etableres gjennom bruk av noen små innblikk i Dantes The Divine Comedy, for så å videreføres ...
  • Mannen og kallet: en kulturanalytisk studie av mannlige italienske sykepleiere og deres yrkesidentitet. 

   Solbrække, Kari Nyheim; Fransson, Elisabeth; Heggen, Kristin (Journal article, 2012)
   Bakgrunn: I det norske samfunnet generelt og norsk arbeidsliv spesielt, er det sterke normer om likestilling mellom kjønnene. Hva er det da som gjør at Norge i flere tiår kun har hatt under ti prosent mannlige sykepleiere? ...
  • Menneskesyn og verdigrunnlag i Kriminalomsorgen 

   Dahl, Anne Mari (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   ”Det har ofte blitt sagt at samfunnet alltid har brukt straff, men man har aldri blitt enige om hvorfor man straffer” (Andenæs, 1996 s. 9). For hva er egentlig begrunnelsen for å straffe? I tiltaksplanen ”Rask reaksjon ...
  • Mestring og muligheter 

   Højdahl, Torunn; Nilssen, Mona Iren; Hansen, Frida Edgren; Hauger, Birgit Farbrot; Brånens, Helene; Aaland, Karin; Gjerver, Hilde; Myrhaugen, Even Jappée; Gløtvold, Geir Anders; Larsens, Oddbjørn; Olufsen, Veronica (Småskrift;2, Book, 2007)
   Artiklene er skrevet av tilsatte i kriminalomsorgen som har gjennomført en studiepoengbasert utdanning i "Mestringstillit - en kognitiv endringsmetodikk". Studiet arrangeres av Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS og ...
  • Metodisk arbeid i fengsel: tjenestemannsrolleprosjektet og realitetsterapi 

   Larsen, Egil; Hammerlin, Yngve; Øyvind, Johannesen; Audun, Tjore (KRUS småskrift;1/1991, Others, 1991)
  • Miljøarbeid i fengsel 

   Drægebø, Heidi (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   I denne artikkelen vil jeg forsøke å gå nærmere inn på hva strukturert miljøarbeid i fengsel er, og hvordan denne tilnærmingen former fengselsbetjentene arbeid på avdelingen. Innholdet i artikkelen er delvis bygget på ...
  • Miljøarbeid i fengsel 

   Drægebø, Heidi; Bakken, Doris; Eriksen, Torbjørn; Johannessen, Øyvind; Myrland, Lise; Riisnes, Erik; Øster, Lars (Rapport;2/2006, Book, 2006-05)
   The work group proposes to regard 'milieu therapy' as a superior and structuring entity, and thus something more than a supplement to the already existing measures: The personal officer arrangement and the program activity, ...
  • Motiverende samtale (MI) - innovasjon av en samtaleform 

   Fjærestad, Kjersti; Børtveit, Tore (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Motiverende Samtale, eller Motivational Interviewing (MI) som er den internasjonale betegnelsen, har som mål å motivere klienter og innsatte til viljestyrt endring. Mange mennesker lever godt med sine uvaner, sin livsstil, ...
  • Motkraft og alternativ til helse og psykiatri 

   Rokkan, Tore (Journal article, 2006)
  • Mødre i fengsel : prosjektarbeid utarbeidet av studenter ved Norges kommunal- og sosialhøyskole. 

   Rasmussen, Lena Lind; Skybak, Gry; Smestad, Tone Viberg; Tveøy, Sidsel; Waterud, Gina (Student paper, others, 1990)