• Straff i institusjon 

      Ploeg, Gerhard (Rapport;3/2006, Book, 2006-06)
      §12 i den norske straffegjennomføringsloven handler om en alternativ form for soning av en fengselsstraff og innebærer følgende: ”Straffen kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsopphold i ...