Now showing items 21-40 of 99

  • Samtalegrupper etter ATV-modellen 

   Arnulf, Jan Ketil; Lau, Bjørn (Dokumentasjon og debatt;2/2002, Book, 2002-06)
   KRUS startet i 1998 en spesialopplæring for gruppeledere som driver samtalegrupper for volds- eller sedelighetsdømte etter ATV-modellen. Klinisk psykolog Jan Ketil Arnulf sammenfatter i denne rapporten erfaringer fra ...
  • Evaluering av innføringen av samfunnsstraffen 

   Højdahl, Torunn; Kristoffersen, Ragnar (Dokumentasjon og debatt;1/2003, Book, 2003)
  • Forvaring i tall og tekst: Forvaringsstatistikk 1. januar 2002 – 28. februar 2003 

   Johnsen, Berit (Dokumentasjon og debatt;2/2003, Book, 2003)
  • Samfunnsstraffen 2003: Resultater og utfordringer 

   Højdahl, Torunn; Kristoffersen, Ragnar (Dokumentasjon og debatt;2/2004, Book, 2004)
   Dette er den andre forskningsrapporten om innføring av samfunnsstraffen. Vi har i denne evalueringen sett nærmere på hvordan anbefalingene i den forrige evalueringsrapporten er fulgt opp av regionene og enhetsledere i ...
  • Praksisåret - i praksis : en studie av praksisåret i fengselsbetjentutdanningen 2003 

   Sund, Anette; Johnsen, Berit (Dokumentasjon og debatt;1/2004, Book, 2004)
  • Evaluering av rusprogrammene Rif og Mitt Valg 

   Nesvik, Stig (Rapport;, Book, 2004)
   This report contains an evaluation of a drug-abuse programme used in prisons and by the Probation service. The evaluation focuses on tests taken before and after the programme. The test is divided into six different ...
  • Vold mot tilsatte i kriminalomsorgen 2004 

   Hammerlin, Yngve; Strand, Thomas W. (Rapport;2/2005, Book, 2005)
   This report treats violence against staff in the Norwegian Correctional Service during 2004, and is a part of a larger and continuous knowledge- and experience giving work. The report consists of four parts: preliminary ...
  • Tiltak overfor gjengangere 

   Nesvik, Stig (Rapport;3/2005, Book, 2005)
   Dette sammendraget er en oppsummering av en omfattende sluttrapport med navnet Tiltak overfor gjengangere (TOG), en oppsummerende prosessevaluering og et forarbeid og ansatser til senere studier (Hammerlin & Nesvik ...
  • Hassel fengsel 2004 : en brukerorientert undersøkelse av en virksomhetsteoretisk prakis 

   Øiestad, Marit Sjølie (KRUS Småskrift;1/2005, Research report, 2005)
   Denne rapporten bygger på en undersøkelse gjort ved Hassel fengsel om hvordan det har gått med domfelte etter løslatelse fra fengselet. Det har tidligere vært gjort en lignende undersøkelse ved fengselet, foretatt i 1995 ...
  • Evaluering av sammenheng mellom tiltak 

   Bergander, Klaus; Iversen, Hilde; Skotte, Sven-Erik; Sund, Annette (Research report, 2005)
  • Lovlydighet: – et steg mot autonomi og sosialt ansvar 

   Leiksett, Kåre E. (Småskrift;2, Book, 2005)
   I dette essayet viser Leiksett at kriminalomsorgen yter et viktig bidrag til opprettholdelsen av et sivilisert og trygt samfunn. Dens beskyttende og vernende funksjon kan fremheves og oppgraderes, og utbygges, endres eller ...
  • Miljøarbeid i fengsel 

   Drægebø, Heidi (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   I denne artikkelen vil jeg forsøke å gå nærmere inn på hva strukturert miljøarbeid i fengsel er, og hvordan denne tilnærmingen former fengselsbetjentene arbeid på avdelingen. Innholdet i artikkelen er delvis bygget på ...
  • Sikkerhet i Kriminalomsorgen: et program for utvikling av sikkerhetskulturen i Kriminalomsorgen 

   Stageberg, Ole (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Måler er å bedre sikkerheten i kriminalomsorgen ved blant annet å utvikle en felles sikkerhetskultur ved å fokusere på holdninger og atferd som kan ha betydning for sikkerheten. Videre ved å øke de tilsattes bevissthet ...
  • Kriminalomsorg - samfunnsmessig differensiering og fangesyn 

   Hammerlin, Yngve (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Denne artikkelen har som intensjon å stille noen spørsmål for refleksjon – basert på historiske erfaringene som er gjort, men den omhandler også de moralske og etiske krav som stilles til vår virksomhet. Fengsel ...
  • Betjentrollen i organisasjonen 

   Evensen, Knut (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Betjentrollen er kompleks. Denne påstanden er utgangspunkt for artikkelens tema, og første del vil redegjøre for hvorfor denne påstanden er fremsatt. Vi kan forsøke å oppnå en forståelse av fengselsbetjentrollen ut fra ...
  • Menneskesyn og verdigrunnlag i Kriminalomsorgen 

   Dahl, Anne Mari (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   ”Det har ofte blitt sagt at samfunnet alltid har brukt straff, men man har aldri blitt enige om hvorfor man straffer” (Andenæs, 1996 s. 9). For hva er egentlig begrunnelsen for å straffe? I tiltaksplanen ”Rask reaksjon ...
  • Fengsel – forbryterskole eller rehabiliteringsanstalt? : Slik de innsatte opplever det 

   Alnæs, Øyvind (Småskrift;1, Master thesis, 2006)
   Dette småskriftet er en tilrettelagt versjon av Øyvind Alnæs sin masteravhandling i rettsosiologi. Den undersøker i hvilken grad straffegjennomføringen med de tiltakene som tilbys - skole, arbeid og program - oppfyller ...
  • Totale trekk ved fengsel og fengsling 

   Hjellnes, Siv (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Tema her er særtrekk ved fengsel og ved å være fengslet. Formålet er å vise fram særtrekk ved fengslet som system. Jeg skal sette fokus på hvordan totale trekk ved systemet påvirker menneskene i det. I mitt fokus ligger ...
  • Restorative Justice - konfliktmegling i fengsel 

   Larsen, Egil (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Restorative Justice (RJ) har det samme idegrunnlaget som konfliktrådsbehandling, bl.a. ved at lovbruddet forstås som en konflikt. I det ligger det også at konflikten skal løses mellom partene, og at oppreisningen for ...
  • Hvordan forstå og møte konflikter i fengselshverdagen 

   Stenshol, Kristin (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Fengselssystemet er – med sine mange interessentgrupper – en arena hvor man kan forvente en rekke interessemotsetninger. Avstanden er stor mellom de ulike nivåene, samtidig som den viktigste interessent gruppen er brakt ...