• Bruk av realitetsterapi i framtidsplanlegging / Petersen, Tor. 

   Larsen, Egil; Petersen, Tor; Melvold, Håkon; Hansen, Wilhelm Meek (KRUS småskrift;2/1993, Others, 1993)
  • Drug-related health policies and services in prison 

   Rokkan, Tore (The Drug Situation in Norway;2011, Chapter, 2011)
  • Evalueringsrapport VINN Samtalegruppe for kvinner 

   Granheim, Per Kristian (Småskrift;1, Research report, 2007)
   Denne rapporten er hovedsakelig basert på en surveyundersøkelse, fylt ut av gruppedeltakere i kvinneprogrammet VINN i etterkant av programgjennomføringer i 2006 og første kvartal 2007. Undersøkelsen omfatter deltakere ...
  • Fengslingens konsekvenser i lys av organisasjonsforhold, tapserfaringer og identitet som problem 

   Kristoffersen, Ragnar (Journal article, 1991)
   Forfatteren er opptatt av at fengslingens konsekvenser må forstås gjennom et helhetssyn på sammenhengen mellom organisasjon, virksomhet og opplevelse. Perspektivet får også betydning for en alternativ forståelse av ...
  • Før og nå 

   Hammerlin, Yngve; Mathiassen, Charlotte (Rapport;5/2006, Book, 2006-09)
   This report is the result of the assignment to research “What are the consequences of increased delegation of tasks for the relations between correctional staff and inmates? Both the officers’ and inmates’ situation ...
  • Hvordan forstå og møte konflikter i fengselshverdagen 

   Stenshol, Kristin (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Fengselssystemet er – med sine mange interessentgrupper – en arena hvor man kan forvente en rekke interessemotsetninger. Avstanden er stor mellom de ulike nivåene, samtidig som den viktigste interessent gruppen er brakt ...
  • Isolasjonsforebyggende arbeid rettet mot en utsatt gruppe innsatte 

   Oustorp, Charlotte Huslende; Oustorp, Henrik (Bachelor thesis, 2021)
  • Kunnskapsbasert tilnærming til innsatte med personlighetsforstyrrelser 

   Pedersen, Einar Theiste (Bachelor thesis, 2022)
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Samfunnets trygghet avhenger blant annet av at vi har en velfungerende justissektor. Kriminalitet skal etterforskes og de skyldige dømmes og straffes. Varetektsfengsling er et viktig virkemiddel, først og fremst for å ...
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;1/2008, Book, 2008)
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;3/2008, Book, 2008)
   Denne delen av varetektshåndboken inneholder artikler av personer med ulike ståsteder og synspunkter i forhold til norsk og internasjonal varetektspraksis..Hensikten er å gi et mer utfyllende bilde enn det som er presentert ...
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;2/2008, Book, 2008)
  • Levekår og kriminalitet 

   Jensen, Egil (Others, 2013-12-05)
   I denne artikkelen diskuteres forholdet mellom levekår og kriminalitet i Norge. Det overordnede temaet for drøftingen er hvilke sammenhenger det er mellom levekår og kriminalitet, herunder også hvilken forklaringskraft ...
  • Lovlydighet: – et steg mot autonomi og sosialt ansvar 

   Leiksett, Kåre E. (Småskrift;2, Book, 2005)
   I dette essayet viser Leiksett at kriminalomsorgen yter et viktig bidrag til opprettholdelsen av et sivilisert og trygt samfunn. Dens beskyttende og vernende funksjon kan fremheves og oppgraderes, og utbygges, endres eller ...
  • Løslatt og hjemløs 

   Dyb, Evelyn; Brattbakk, Ingar; Bergander, Klaus; Helgesen, Janne (Book, 2006)
   En stor andel innsatte i norske fengsler løslates uten å ha en bolig. Hvor mange dette har dreid seg om var ikke tallfestet. Målet med prosjektet Boligsituasjonen og bostedsløshet etter fengselsopphold har blant annet ...
  • Mødre i fengsel : prosjektarbeid utarbeidet av studenter ved Norges kommunal- og sosialhøyskole. 

   Rasmussen, Lena Lind; Skybak, Gry; Smestad, Tone Viberg; Tveøy, Sidsel; Waterud, Gina (Student paper, others, 1990)
  • Progresjon i straffegjennomføringen for radikaliserte innsatte 

   Gylterud, Hanne (Bachelor thesis, 2021)
  • Samordning av planarbeid: Fra kaos til orden 

   Rokkan, Tore (Others, 2008)
   Samordning av planarbeid for individuelle opplegg under straffegjennomføring er et prosjekt for å oppnå at innsatte og domfelte som har behov for det og som ønsker det skal ha en helhetlig plan under straffegjennomføring ...
  • Samtalegrupper etter ATV-modellen 

   Arnulf, Jan Ketil; Lau, Bjørn (Dokumentasjon og debatt;2/2002, Book, 2002-06)
   KRUS startet i 1998 en spesialopplæring for gruppeledere som driver samtalegrupper for volds- eller sedelighetsdømte etter ATV-modellen. Klinisk psykolog Jan Ketil Arnulf sammenfatter i denne rapporten erfaringer fra ...
  • Samtaler om kriminalitet og uønsket atferd: bygging av mestringstillit (BaM) -en kognitiv endringsmetodikk 

   Brumoen, Hallgeir; Højdahl, Torunn (Håndbøker;3/2007, Book, 2007)
   BaM is a self-efficacy enhancing method within the category of Cognitive Behavioural Therapy (CBT). Central in the method is to avoid expert positioning towards the participant, who may have had the unfortunate experience ...