• Betjentrollen i organisasjonen 

   Evensen, Knut (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Betjentrollen er kompleks. Denne påstanden er utgangspunkt for artikkelens tema, og første del vil redegjøre for hvorfor denne påstanden er fremsatt. Vi kan forsøke å oppnå en forståelse av fengselsbetjentrollen ut fra ...
  • Betjentrollen og straffegjennomføringsloven 

   Storvik, Birgitte Langset (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Straffegjennomføringsloven gjelder for de straffer som kriminalomsorgen har ansvaret for, dvs. fengsel, forvaring og samfunnsstraff. Den omfatter også varetektsfengsling og gjennomføring av andre reaksjoner når det er ...
  • Drug-related health policies and services in prison 

   Rokkan, Tore (The Drug Situation in Norway;2011, Chapter, 2011)
  • Hvordan forstå og møte konflikter i fengselshverdagen 

   Stenshol, Kristin (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Fengselssystemet er – med sine mange interessentgrupper – en arena hvor man kan forvente en rekke interessemotsetninger. Avstanden er stor mellom de ulike nivåene, samtidig som den viktigste interessent gruppen er brakt ...
  • Kartleggingsverktøy 

   Ploeg, Gerhard (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Dersom man skal prøve å påvirke bestemte personer til å forandre sin atferd, kan det hende at man har ulike tiltak til rådighet. Dette gjelder spesielt der det skjer under mer eller mindre strukturerte, organiserte ...
  • Kriminalantropologiens betydning for straffelovgivningen på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet 

   Solli, Trygve (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   På slutten av 1800-tallet og utover 1900- tallet ble prosjektet å finne ut hvem den kriminelle er, og ikke minst; hvilke tiltak det krever av straffelovgivningen. I denne artikkelen kommer jeg i hovedsak til å se på de ...
  • Kriminalomsorg - samfunnsmessig differensiering og fangesyn 

   Hammerlin, Yngve (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Denne artikkelen har som intensjon å stille noen spørsmål for refleksjon – basert på historiske erfaringene som er gjort, men den omhandler også de moralske og etiske krav som stilles til vår virksomhet. Fengsel ...
  • Kvalitet i varetektsarbeidet 

   Danielsen, Trond; Karlsen, Vegard (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Samfunnets trygghet avhenger blant annet av at vi har en velfungerende justissektor. Kriminalitet skal etterforskes og de skyldige dømmes og straffes. Varetektsfengsling er et viktig virkemiddel, først og fremst for å ...
  • Kvinder i kønsblandede fængsler? 

   Mathiassen, Charlotte (Chapter, 2012)
  • Ledelse og makt i Kriminalomsorgen 

   Lund, Per Eirik (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Kriminalomsorgen har de siste tiårene vært igjennom en omfattende omlegging både på det organisasjonsmessige og det faglige plan. Økt fokus på effektivitet i driftsmessig forstand parallelt med større vektlegging av det ...
  • Livsvarig fanget av fengselsvesenet 

   Kristoffersen, Ragnar (Chapter, 2017-08)
  • Menneskesyn og verdigrunnlag i Kriminalomsorgen 

   Dahl, Anne Mari (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   ”Det har ofte blitt sagt at samfunnet alltid har brukt straff, men man har aldri blitt enige om hvorfor man straffer” (Andenæs, 1996 s. 9). For hva er egentlig begrunnelsen for å straffe? I tiltaksplanen ”Rask reaksjon ...
  • Miljøarbeid i fengsel 

   Drægebø, Heidi (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   I denne artikkelen vil jeg forsøke å gå nærmere inn på hva strukturert miljøarbeid i fengsel er, og hvordan denne tilnærmingen former fengselsbetjentene arbeid på avdelingen. Innholdet i artikkelen er delvis bygget på ...
  • Motiverende samtale (MI) - innovasjon av en samtaleform 

   Fjærestad, Kjersti; Børtveit, Tore (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Motiverende Samtale, eller Motivational Interviewing (MI) som er den internasjonale betegnelsen, har som mål å motivere klienter og innsatte til viljestyrt endring. Mange mennesker lever godt med sine uvaner, sin livsstil, ...
  • Noen sosialantropologiske perspektiver 

   Kristoffersen, Ragnar (Chapter, 1997)
  • På sporet av den profesjonelle fengselsbetjenten 

   Nymo, Kirsti (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Fengselsbetjenten arbeider i spenningsfeltet mellom det å beskytte samfunnet og å legge til rette for at den enkelte innsatte skal kunne leve kriminalitetsfritt etter endt straffegjennomføring. At yrket er krevende er ...
  • Programvirksomhet i Kriminalomsorgen 

   Eskeland, Geir; Haugli, Kristin Opaas (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Det stilles stadig sterkere krav til kriminalomsorgen og etatens tilsatte. Målene for vår virksomhet, slik de er uttalt i St. prp. nr 1 (2005-2006), er klare og tydelige. ”Trygghet og redusert kriminalitet” er ett av ...
  • Restorative Justice - konfliktmegling i fengsel 

   Larsen, Egil (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Restorative Justice (RJ) har det samme idegrunnlaget som konfliktrådsbehandling, bl.a. ved at lovbruddet forstås som en konflikt. I det ligger det også at konflikten skal løses mellom partene, og at oppreisningen for ...
  • Sikkerhet i Kriminalomsorgen: et program for utvikling av sikkerhetskulturen i Kriminalomsorgen 

   Stageberg, Ole (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Måler er å bedre sikkerheten i kriminalomsorgen ved blant annet å utvikle en felles sikkerhetskultur ved å fokusere på holdninger og atferd som kan ha betydning for sikkerheten. Videre ved å øke de tilsattes bevissthet ...
  • Totale trekk ved fengsel og fengsling 

   Hjellnes, Siv (Håndbøker;3/2006, Chapter, 2006)
   Tema her er særtrekk ved fengsel og ved å være fengslet. Formålet er å vise fram særtrekk ved fengslet som system. Jeg skal sette fokus på hvordan totale trekk ved systemet påvirker menneskene i det. I mitt fokus ligger ...